Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
EX5 مارون ۲۶۱,۶۰۴ ریال سال گذشته
1922T لاله ۳۴۹,۱۵۳ ریال سال گذشته
22B02 مهاباد ۲۹۱,۱۱۶ ریال سال گذشته
SF060 پلي نار ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
EX3 امیر کبیر ۲۷۲,۹۶۱ ریال سال گذشته
BG820N شهید تندگويان ۲۴۹,۴۰۷ ریال سال گذشته
BG820S شهید تندگويان ۲۵۶,۹۳۶ ریال سال گذشته
BG780N شهید تندگويان ۲۳۹,۹۹۵ ریال سال گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۴۶۴,۳۸۳ ریال سال گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
HP510L پلي پروپيلن جم ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
C30S مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30G مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30S مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30S شازند ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
HP552R شازند ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
3840 تبریز ۲۶۵,۷۲۷ ریال سال گذشته
7240 تبریز ۴۰۵,۴۸۶ ریال سال گذشته
1540 تبریز ۳۲۲,۹۷۲ ریال سال گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 25 اسفند ماه 1399 ،03:14 ب.ظ۴۳۳,۱۱۴ ریال
 • 10 آذر ماه 1399 ،02:07 ق.ظ۲۴۹,۰۹۲ ریال
 • 3 آذر ماه 1399 ،03:14 ق.ظ۲۴۸,۴۳۸ ریال
 • 17 اردیبهشت ماه 1399 ،01:20 ب.ظ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • 13 بهمن ماه 1398 ،12:57 ب.ظ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • 12 بهمن ماه 1398 ،01:07 ب.ظ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • 7 بهمن ماه 1398 ،12:40 ب.ظ۱۶۰,۳۰۰ ریال
 • 6 بهمن ماه 1398 ،12:57 ب.ظ۱۶۰,۵۰۰ ریال
 • 5 بهمن ماه 1398 ،01:07 ب.ظ۱۶۰,۵۰۰ ریال
 • 2 بهمن ماه 1398 ،01:00 ب.ظ۱۶۱,۵۰۰ ریال
 • 1 بهمن ماه 1398 ،01:01 ب.ظ۱۶۱,۸۰۰ ریال
 • 30 دی ماه 1398 ،01:02 ب.ظ۱۶۱,۸۰۰ ریال
 • 29 دی ماه 1398 ،12:51 ب.ظ۱۶۱,۸۰۰ ریال
 • 28 دی ماه 1398 ،01:03 ب.ظ۱۶۱,۶۰۰ ریال
 • 25 دی ماه 1398 ،12:55 ب.ظ۱۶۲,۰۰۰ ریال
 • 23 دی ماه 1398 ،12:57 ب.ظ۱۶۲,۰۰۰ ریال
 • 8 دی ماه 1398 ،12:26 ب.ظ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • 7 دی ماه 1398 ،01:36 ب.ظ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • 2 دی ماه 1398 ،01:14 ب.ظ۱۳۸,۴۸۰ ریال
 • 1 دی ماه 1398 ،12:56 ب.ظ۱۲۹,۵۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
Z30G (پترو 360) ۴۳۳,۱۱۴ ریال
Z30G (پترو 360) ۲۴۹,۰۹۲ ریال
Z30G (پترو 360) ۲۴۸,۴۳۸ ریال
Z30G (پترو 360) ۱۴۲,۰۰۰ ریال
Z30G (پترو 360) ۱۶۰,۰۰۰ ریال
Z30G (پترو 360) ۱۶۰,۰۰۰ ریال
Z30G (پترو 360) ۱۶۰,۳۰۰ ریال
Z30G (پترو 360) ۱۶۰,۵۰۰ ریال
Z30G (پترو 360) ۱۶۰,۵۰۰ ریال
Z30G (پترو 360) ۱۶۱,۵۰۰ ریال