Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
ZR 340 R نويد زرشيمي ۴۰۱,۳۷۴ ریال 4 روز گذشته
RP340R پلي پروپيلن جم ۴۰۱,۳۷۴ ریال 4 روز گذشته
3840 تبریز ۲۲۷,۷۷۴ ریال 4 روز گذشته
7240 تبریز ۳۵۴,۳۱۴ ریال 4 روز گذشته
1540 تبریز ۲۷۹,۳۳۳ ریال 4 روز گذشته
1922T لاله ۳۱۱,۹۶۷ ریال 4 روز گذشته
BL3 کرمانشاه ۲۳۳,۰۹۱ ریال 4 روز گذشته
BL3 جم ۲۳۳,۰۹۱ ریال 4 روز گذشته
BL3 مارون ۲۳۳,۰۹۱ ریال 4 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
2420H امیر کبیر ۳۰۲,۷۰۰ ریال 4 روز گذشته
2102TX00 لاله ۳۰,۷۰۰ ریال 4 روز گذشته
52518 جم ۲۰۶,۰۲۵ ریال 4 روز گذشته
0035 بندر امام ۲۳۳,۰۹۱ ریال 4 روز گذشته
HCH5110 آریا ساسول ۲۱۸,۹۰۰ ریال 4 روز گذشته
0075 بندر امام ۳۰۲,۷۰۰ ریال 4 روز گذشته
0200 بندر امام ۳۰۲,۷۰۰ ریال 4 روز گذشته
2420E02 کردستان ۳۰۲,۷۰۰ ریال 4 روز گذشته
0209AA امیر کبیر ۲۴۶,۵۷۱ ریال 4 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 10 آذر ماه 1399 ،01:50 ق.ظ۲۱۶,۷۰۱ ریال
 • 3 آذر ماه 1399 ،02:36 ق.ظ۲۳۷,۷۲۶ ریال
 • 3 آذر ماه 1399 ،02:28 ق.ظ۲۳۷,۷۲۶ ریال
 • 31 خرداد ماه 1399 ،02:17 ب.ظ۱۴۵,۵۰۰ ریال
 • 26 خرداد ماه 1399 ،12:42 ب.ظ۱۴۷,۰۰۰ ریال
 • 18 خرداد ماه 1399 ،01:16 ب.ظ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • 10 خرداد ماه 1399 ،01:04 ب.ظ۱۳۶,۴۰۰ ریال
 • 6 خرداد ماه 1399 ،12:57 ب.ظ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • 30 اردیبهشت ماه 1399 ،12:27 ب.ظ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • 14 اردیبهشت ماه 1399 ،01:34 ب.ظ۱۲۲,۰۰۰ ریال
 • 13 اردیبهشت ماه 1399 ،01:42 ب.ظ۱۲۱,۰۰۰ ریال
 • 9 اردیبهشت ماه 1399 ،01:33 ب.ظ۱۲۰,۵۰۰ ریال
 • 7 اردیبهشت ماه 1399 ،01:30 ب.ظ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • 6 اردیبهشت ماه 1399 ،01:10 ب.ظ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • 3 اردیبهشت ماه 1399 ،01:55 ب.ظ۱۲۰,۵۰۰ ریال
 • 2 اردیبهشت ماه 1399 ،01:40 ب.ظ۱۲۳,۰۰۰ ریال
 • 1 اردیبهشت ماه 1399 ،01:39 ب.ظ۱۲۳,۷۰۰ ریال
 • 20 فروردین ماه 1399 ،01:35 ب.ظ۱۲۲,۷۰۰ ریال
 • 25 اسفند ماه 1398 ،01:16 ب.ظ۱۲۷,۵۰۰ ریال
 • 24 اسفند ماه 1398 ،01:16 ب.ظ۱۵۷,۵۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
EX3 (پترو 360) ۲۱۶,۷۰۱ ریال
EX3 (پترو 360) ۲۳۷,۷۲۶ ریال
EX3 (پترو 360) ۲۳۷,۷۲۶ ریال
EX3 (پترو 360) ۱۴۵,۵۰۰ ریال
EX3 (پترو 360) ۱۴۷,۰۰۰ ریال
EX3 (پترو 360) ۱۴۲,۰۰۰ ریال
EX3 (پترو 360) ۱۳۶,۴۰۰ ریال
EX3 (پترو 360) ۱۳۵,۰۰۰ ریال
EX3 (پترو 360) ۱۳۰,۰۰۰ ریال
EX3 (پترو 360) ۱۲۲,۰۰۰ ریال