Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
EX5 مارون ۲۶۱,۶۰۴ ریال سال گذشته
1922T لاله ۳۴۹,۱۵۳ ریال سال گذشته
22B02 مهاباد ۲۹۱,۱۱۶ ریال سال گذشته
SF060 پلي نار ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
EX3 امیر کبیر ۲۷۲,۹۶۱ ریال سال گذشته
BG820N شهید تندگويان ۲۴۹,۴۰۷ ریال سال گذشته
BG820S شهید تندگويان ۲۵۶,۹۳۶ ریال سال گذشته
BG780N شهید تندگويان ۲۳۹,۹۹۵ ریال سال گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۴۶۴,۳۸۳ ریال سال گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
HP510L پلي پروپيلن جم ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
C30S مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30G مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30S مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30S شازند ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
HP552R شازند ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
3840 تبریز ۲۶۵,۷۲۷ ریال سال گذشته
7240 تبریز ۴۰۵,۴۸۶ ریال سال گذشته
1540 تبریز ۳۲۲,۹۷۲ ریال سال گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 25 اسفند ماه 1399 ،03:15 ب.ظ۴۶۴,۳۸۳ ریال
 • 20 اسفند ماه 1399 ،03:46 ب.ظ۴۷۰,۳۴۶ ریال
 • 5 آذر ماه 1399 ،12:59 ق.ظ۲۸۳,۵۳۲ ریال
 • 5 آذر ماه 1399 ،12:58 ق.ظ۲۸۳,۵۳۲ ریال
 • 11 خرداد ماه 1399 ،12:22 ب.ظ۱۸۲,۰۰۰ ریال
 • 10 خرداد ماه 1399 ،01:06 ب.ظ۱۸۲,۰۰۰ ریال
 • 30 اردیبهشت ماه 1399 ،12:34 ب.ظ۱۷۳,۵۰۰ ریال
 • 14 اردیبهشت ماه 1399 ،01:33 ب.ظ۱۷۵,۰۰۰ ریال
 • 13 اردیبهشت ماه 1399 ،01:44 ب.ظ۱۷۵,۰۰۰ ریال
 • 8 اردیبهشت ماه 1399 ،01:40 ب.ظ۱۷۴,۰۰۰ ریال
 • 7 اردیبهشت ماه 1399 ،01:35 ب.ظ۱۷۴,۵۰۰ ریال
 • 6 اردیبهشت ماه 1399 ،01:16 ب.ظ۱۷۵,۰۰۰ ریال
 • 3 اردیبهشت ماه 1399 ،01:58 ب.ظ۱۷۵,۰۰۰ ریال
 • 2 اردیبهشت ماه 1399 ،01:45 ب.ظ۱۷۷,۰۰۰ ریال
 • 1 اردیبهشت ماه 1399 ،01:36 ب.ظ۱۷۷,۰۰۰ ریال
 • 21 اسفند ماه 1398 ،12:58 ب.ظ۱۷۴,۰۰۰ ریال
 • 19 اسفند ماه 1398 ،01:07 ب.ظ۱۷۴,۰۰۰ ریال
 • 14 اسفند ماه 1398 ،12:59 ب.ظ۱۷۵,۰۰۰ ریال
 • 13 اسفند ماه 1398 ،01:03 ب.ظ۱۷۵,۰۰۰ ریال
 • 11 اسفند ماه 1398 ،01:53 ب.ظ۱۷۸,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
EP440L (پترو 360) ۴۶۴,۳۸۳ ریال
EP440L (پترو 360) ۴۷۰,۳۴۶ ریال
EP440L (پترو 360) ۲۸۳,۵۳۲ ریال
EP440L (پترو 360) ۲۸۳,۵۳۲ ریال
EP440L (پترو 360) ۱۸۲,۰۰۰ ریال
EP440L (پترو 360) ۱۸۲,۰۰۰ ریال
EP440L (پترو 360) ۱۷۳,۵۰۰ ریال
EP440L (پترو 360) ۱۷۵,۰۰۰ ریال
EP440L (پترو 360) ۱۷۵,۰۰۰ ریال
EP440L (پترو 360) ۱۷۴,۰۰۰ ریال