Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
RP340R پلي پروپيلن جم ۴۳۳,۴۷۷ ریال 6 روز گذشته
G1551 تخت جمشید ۳۱۷,۶۲۳ ریال 6 روز گذشته
3840 تبریز ۲۵۵,۳۹۹ ریال 6 روز گذشته
7240 تبریز ۳۷۴,۴۹۴ ریال 6 روز گذشته
1540 تبریز ۳۱۷,۶۲۳ ریال 6 روز گذشته
1922T لاله ۳۳۵,۱۳۹ ریال 6 روز گذشته
EX5 جم ۲۴۵,۱۳۳ ریال 6 روز گذشته
BL3 جم ۲۴۹,۱۴۰ ریال 6 روز گذشته
2420H امیر کبیر ۳۲۵,۱۸۵ ریال 6 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
2102TX00 لاله ۳۲۵,۱۸۵ ریال 6 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۲۳۱,۹۶۸ ریال 6 روز گذشته
52518 جم ۲۳۱,۹۶۸ ریال 6 روز گذشته
0035 بندر امام ۲۴۹,۱۴۰ ریال 6 روز گذشته
F7000 مهر ۲۴۵,۱۳۳ ریال 6 روز گذشته
F7000 ایلام ۲۴۵,۱۳۳ ریال 6 روز گذشته
HCH5110 آریا ساسول ۲۴۵,۱۳۳ ریال 6 روز گذشته
0075 بندر امام ۳۲۵,۱۸۵ ریال 6 روز گذشته
0200 بندر امام ۳۲۵,۱۸۵ ریال 6 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 10 آذر ماه 1399 ،02:08 ق.ظ۲۴۹,۰۹۲ ریال
 • 3 آذر ماه 1399 ،02:19 ق.ظ۲۴۸,۴۳۸ ریال
 • 21 اسفند ماه 1398 ،12:57 ب.ظ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • 12 اسفند ماه 1398 ،01:07 ب.ظ۱۸۴,۵۰۰ ریال
 • 10 اسفند ماه 1398 ،01:23 ب.ظ۱۸۵,۶۰۰ ریال
 • 21 بهمن ماه 1398 ،01:07 ب.ظ۱۶۹,۰۰۰ ریال
 • 14 بهمن ماه 1398 ،01:04 ب.ظ۱۵۵,۵۰۰ ریال
 • 8 بهمن ماه 1398 ،01:14 ب.ظ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • 16 آذر ماه 1398 ،01:25 ب.ظ۱۳۲,۰۰۰ ریال
 • 28 مهر ماه 1398 ،12:55 ب.ظ۱۲۴,۷۰۰ ریال
 • 7 مهر ماه 1398 ،12:06 ب.ظ۱۲۹,۰۰۰ ریال
 • 3 مهر ماه 1398 ،12:49 ب.ظ۱۲۹,۵۰۰ ریال
 • 1 مهر ماه 1398 ،01:24 ب.ظ۱۲۹,۷۰۰ ریال
 • 26 شهریور ماه 1398 ،12:39 ب.ظ۱۲۹,۵۰۰ ریال
 • 13 شهریور ماه 1398 ،02:03 ب.ظ۱۲۸,۰۰۰ ریال
 • 19 مرداد ماه 1398 ،12:43 ب.ظ۱۳۲,۸۰۰ ریال
 • 9 مرداد ماه 1398 ،01:11 ب.ظ۱۳,۶۰۰ ریال
 • 8 مرداد ماه 1398 ،01:05 ب.ظ۱۳۵,۸۰۰ ریال
 • 7 مرداد ماه 1398 ،01:14 ب.ظ۱۳۶,۰۰۰ ریال
 • 5 مرداد ماه 1398 ،01:00 ب.ظ۱۳۵,۵۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
C30G (پترو 360) ۲۴۹,۰۹۲ ریال
C30G (پترو 360) ۲۴۸,۴۳۸ ریال
C30G (پترو 360) ۱۷۰,۰۰۰ ریال
C30G (پترو 360) ۱۸۴,۵۰۰ ریال
C30G (پترو 360) ۱۸۵,۶۰۰ ریال
C30G (پترو 360) ۱۶۹,۰۰۰ ریال
C30G (پترو 360) ۱۵۵,۵۰۰ ریال
C30G (پترو 360) ۱۵۰,۰۰۰ ریال
C30G (پترو 360) ۱۳۲,۰۰۰ ریال
C30G (پترو 360) ۱۲۴,۷۰۰ ریال