Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
EX5 مارون ۲۶۱,۶۰۴ ریال سال گذشته
1922T لاله ۳۴۹,۱۵۳ ریال سال گذشته
22B02 مهاباد ۲۹۱,۱۱۶ ریال سال گذشته
SF060 پلي نار ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
EX3 امیر کبیر ۲۷۲,۹۶۱ ریال سال گذشته
BG820N شهید تندگويان ۲۴۹,۴۰۷ ریال سال گذشته
BG820S شهید تندگويان ۲۵۶,۹۳۶ ریال سال گذشته
BG780N شهید تندگويان ۲۳۹,۹۹۵ ریال سال گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۴۶۴,۳۸۳ ریال سال گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
HP510L پلي پروپيلن جم ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
C30S مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30G مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30S مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30S شازند ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
HP552R شازند ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
3840 تبریز ۲۶۵,۷۲۷ ریال سال گذشته
7240 تبریز ۴۰۵,۴۸۶ ریال سال گذشته
1540 تبریز ۳۲۲,۹۷۲ ریال سال گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 25 اسفند ماه 1399 ،03:17 ب.ظ۲۹۱,۱۱۶ ریال
 • 10 آذر ماه 1399 ،02:03 ق.ظ۲۱۸,۸۲۲ ریال
 • 3 آذر ماه 1399 ،02:32 ق.ظ۲۱۶,۷۰۰ ریال
 • 21 اردیبهشت ماه 1399 ،12:24 ب.ظ۱۱۹,۰۰۰ ریال
 • 16 اردیبهشت ماه 1399 ،12:49 ب.ظ۱۱۷,۰۰۰ ریال
 • 7 اردیبهشت ماه 1399 ،01:33 ب.ظ۱۱۷,۵۰۰ ریال
 • 6 اردیبهشت ماه 1399 ،01:17 ب.ظ۱۱۷,۰۰۰ ریال
 • 3 اردیبهشت ماه 1399 ،02:02 ب.ظ۱۱۷,۵۰۰ ریال
 • 1 اردیبهشت ماه 1399 ،01:39 ب.ظ۱۲۲,۷۰۰ ریال
 • 25 اسفند ماه 1398 ،01:22 ب.ظ۱۳۱,۸۰۰ ریال
 • 24 اسفند ماه 1398 ،01:19 ب.ظ۱۲۸,۷۰۰ ریال
 • 21 اسفند ماه 1398 ،12:57 ب.ظ۱۳۲,۰۰۰ ریال
 • 20 اسفند ماه 1398 ،12:56 ب.ظ۱۳۵,۵۰۰ ریال
 • 19 اسفند ماه 1398 ،01:05 ب.ظ۱۳۴,۰۰۰ ریال
 • 14 اسفند ماه 1398 ،12:59 ب.ظ۱۳۹,۰۰۰ ریال
 • 13 اسفند ماه 1398 ،01:01 ب.ظ۱۴۴,۰۰۰ ریال
 • 12 اسفند ماه 1398 ،01:06 ب.ظ۱۴۵,۰۰۰ ریال
 • 11 اسفند ماه 1398 ،01:52 ب.ظ۱۴۸,۵۰۰ ریال
 • 10 اسفند ماه 1398 ،01:23 ب.ظ۱۴۸,۵۰۰ ریال
 • 10 اسفند ماه 1398 ،01:23 ب.ظ۱,۴۸۵,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
22B02 (پترو 360) ۲۹۱,۱۱۶ ریال
22B02 (پترو 360) ۲۱۸,۸۲۲ ریال
22B02 (پترو 360) ۲۱۶,۷۰۰ ریال
22B02 (پترو 360) ۱۱۹,۰۰۰ ریال
22B02 (پترو 360) ۱۱۷,۰۰۰ ریال
22B02 (پترو 360) ۱۱۷,۵۰۰ ریال
22B02 (پترو 360) ۱۱۷,۰۰۰ ریال
22B02 (پترو 360) ۱۱۷,۵۰۰ ریال
22B02 (پترو 360) ۱۲۲,۷۰۰ ریال
22B02 (پترو 360) ۱۳۱,۸۰۰ ریال