Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
EX5 مارون ۲۶۱,۶۰۴ ریال سال گذشته
1922T لاله ۳۴۹,۱۵۳ ریال سال گذشته
22B02 مهاباد ۲۹۱,۱۱۶ ریال سال گذشته
SF060 پلي نار ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
EX3 امیر کبیر ۲۷۲,۹۶۱ ریال سال گذشته
BG820N شهید تندگويان ۲۴۹,۴۰۷ ریال سال گذشته
BG820S شهید تندگويان ۲۵۶,۹۳۶ ریال سال گذشته
BG780N شهید تندگويان ۲۳۹,۹۹۵ ریال سال گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۴۶۴,۳۸۳ ریال سال گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
HP510L پلي پروپيلن جم ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
C30S مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30G مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30S مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30S شازند ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
HP552R شازند ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
3840 تبریز ۲۶۵,۷۲۷ ریال سال گذشته
7240 تبریز ۴۰۵,۴۸۶ ریال سال گذشته
1540 تبریز ۳۲۲,۹۷۲ ریال سال گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 25 اسفند ماه 1399 ،03:12 ب.ظ۳۴۹,۱۵۳ ریال
 • 20 اسفند ماه 1399 ،03:42 ب.ظ۳۵۱,۲۵۳ ریال
 • 12 اسفند ماه 1399 ،03:37 ب.ظ۳۳۵,۱۳۹ ریال
 • 3 اسفند ماه 1399 ،01:46 ب.ظ۳۱۱,۹۶۷ ریال
 • 3 آذر ماه 1399 ،03:09 ق.ظ۲۸۱,۷۷۰ ریال
 • 3 آذر ماه 1399 ،02:33 ق.ظ۲۸۱,۷۷۰ ریال
 • 24 اردیبهشت ماه 1399 ،12:48 ب.ظ۱۲۱,۵۰۰ ریال
 • 22 اردیبهشت ماه 1399 ،12:25 ب.ظ۱۲۶,۰۰۰ ریال
 • 16 اردیبهشت ماه 1399 ،12:51 ب.ظ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • 14 اردیبهشت ماه 1399 ،01:35 ب.ظ۱۲۵,۵۰۰ ریال
 • 13 اردیبهشت ماه 1399 ،01:49 ب.ظ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • 1 اردیبهشت ماه 1399 ،01:37 ب.ظ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • 21 اسفند ماه 1398 ،01:00 ب.ظ۱۴۸,۰۰۰ ریال
 • 20 اسفند ماه 1398 ،12:58 ب.ظ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • 19 اسفند ماه 1398 ،01:09 ب.ظ۱۵۱,۰۰۰ ریال
 • 14 اسفند ماه 1398 ،01:00 ب.ظ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • 13 اسفند ماه 1398 ،01:05 ب.ظ۱۵۲,۵۰۰ ریال
 • 12 اسفند ماه 1398 ،01:09 ب.ظ۱۵۳,۰۰۰ ریال
 • 7 اسفند ماه 1398 ،01:45 ب.ظ۱۵۷,۰۰۰ ریال
 • 30 بهمن ماه 1398 ،01:49 ب.ظ۱۴۹,۵۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
1922T (پترو 360) ۳۴۹,۱۵۳ ریال
1922T (پترو 360) ۳۴۹,۱۵۳ ریال
1922T (پترو 360) ۳۵۱,۲۵۳ ریال
1922T (پترو 360) ۳۳۵,۱۳۹ ریال
1922T (پترو 360) ۳۱۱,۹۶۷ ریال
1922T (پترو 360) ۲۹۶,۳۰۷ ریال
1922T (پترو 360) ۲۸۱,۷۷۰ ریال
1922T (پترو 360) ۲۸۱,۷۷۰ ریال
1922T (پترو 360) ۱۲۱,۵۰۰ ریال
1922T (پترو 360) ۱۲۶,۰۰۰ ریال