Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
RP340R پلي پروپيلن جم ۴۳۳,۴۷۷ ریال 6 روز گذشته
G1551 تخت جمشید ۳۱۷,۶۲۳ ریال 6 روز گذشته
3840 تبریز ۲۵۵,۳۹۹ ریال 6 روز گذشته
7240 تبریز ۳۷۴,۴۹۴ ریال 6 روز گذشته
1540 تبریز ۳۱۷,۶۲۳ ریال 6 روز گذشته
1922T لاله ۳۳۵,۱۳۹ ریال 6 روز گذشته
EX5 جم ۲۴۵,۱۳۳ ریال 6 روز گذشته
BL3 جم ۲۴۹,۱۴۰ ریال 6 روز گذشته
2420H امیر کبیر ۳۲۵,۱۸۵ ریال 6 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
2102TX00 لاله ۳۲۵,۱۸۵ ریال 6 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۲۳۱,۹۶۸ ریال 6 روز گذشته
52518 جم ۲۳۱,۹۶۸ ریال 6 روز گذشته
0035 بندر امام ۲۴۹,۱۴۰ ریال 6 روز گذشته
F7000 مهر ۲۴۵,۱۳۳ ریال 6 روز گذشته
F7000 ایلام ۲۴۵,۱۳۳ ریال 6 روز گذشته
HCH5110 آریا ساسول ۲۴۵,۱۳۳ ریال 6 روز گذشته
0075 بندر امام ۳۲۵,۱۸۵ ریال 6 روز گذشته
0200 بندر امام ۳۲۵,۱۸۵ ریال 6 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 12 اسفند ماه 1399 ،03:37 ب.ظ۳۱۷,۶۲۳ ریال
 • 3 اسفند ماه 1399 ،01:46 ب.ظ۲۷۹,۳۳۳ ریال
 • 10 آذر ماه 1399 ،01:57 ق.ظ۲۹۵,۳۱۴ ریال
 • 3 آذر ماه 1399 ،03:10 ق.ظ۲۹۴,۸۴۶ ریال
 • 3 آبان ماه 1399 ،09:07 ق.ظ۱۹۳,۷۰۳ ریال
 • 9 تیر ماه 1399 ،01:16 ب.ظ۱۴۵,۵۰۰ ریال
 • 1 تیر ماه 1399 ،12:53 ب.ظ۱۴۱,۰۰۰ ریال
 • 31 خرداد ماه 1399 ،02:22 ب.ظ۱۳۷,۰۰۰ ریال
 • 18 خرداد ماه 1399 ،01:22 ب.ظ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • 10 خرداد ماه 1399 ،01:07 ب.ظ۱۲۷,۰۰۰ ریال
 • 7 خرداد ماه 1399 ،12:54 ب.ظ۱۲۶,۵۰۰ ریال
 • 6 خرداد ماه 1399 ،01:04 ب.ظ۱۲۷,۰۰۰ ریال
 • 30 اردیبهشت ماه 1399 ،12:34 ب.ظ۱۱۷,۰۰۰ ریال
 • 28 اردیبهشت ماه 1399 ،12:23 ب.ظ۱۱۷,۰۰۰ ریال
 • 27 اردیبهشت ماه 1399 ،02:27 ب.ظ۱۱۸,۰۰۰ ریال
 • 24 اردیبهشت ماه 1399 ،12:48 ب.ظ۱۱۷,۵۰۰ ریال
 • 22 اردیبهشت ماه 1399 ،12:25 ب.ظ۱۱۷,۰۰۰ ریال
 • 21 اردیبهشت ماه 1399 ،12:24 ب.ظ۱۱۷,۰۰۰ ریال
 • 20 اردیبهشت ماه 1399 ،01:55 ب.ظ۱۱۷,۰۰۰ ریال
 • 17 اردیبهشت ماه 1399 ،01:21 ب.ظ۱۱۵,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
1540 (پترو 360) ۳۱۷,۶۲۳ ریال
1540 (پترو 360) ۲۷۹,۳۳۳ ریال
1540 (پترو 360) ۲۹۵,۳۱۴ ریال
1540 (پترو 360) ۲۹۴,۸۴۶ ریال
1540 (پترو 360) ۱۹۳,۷۰۳ ریال
1540 (پترو 360) ۱۴۵,۵۰۰ ریال
1540 (پترو 360) ۱۴۱,۰۰۰ ریال
1540 (پترو 360) ۱۳۷,۰۰۰ ریال
1540 (پترو 360) ۱۳۰,۰۰۰ ریال
1540 (پترو 360) ۱۲۷,۰۰۰ ریال