Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
RP340R پلي پروپيلن جم ۴۳۳,۴۷۷ ریال 6 روز گذشته
G1551 تخت جمشید ۳۱۷,۶۲۳ ریال 6 روز گذشته
3840 تبریز ۲۵۵,۳۹۹ ریال 6 روز گذشته
7240 تبریز ۳۷۴,۴۹۴ ریال 6 روز گذشته
1540 تبریز ۳۱۷,۶۲۳ ریال 6 روز گذشته
1922T لاله ۳۳۵,۱۳۹ ریال 6 روز گذشته
EX5 جم ۲۴۵,۱۳۳ ریال 6 روز گذشته
BL3 جم ۲۴۹,۱۴۰ ریال 6 روز گذشته
2420H امیر کبیر ۳۲۵,۱۸۵ ریال 6 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
2102TX00 لاله ۳۲۵,۱۸۵ ریال 6 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۲۳۱,۹۶۸ ریال 6 روز گذشته
52518 جم ۲۳۱,۹۶۸ ریال 6 روز گذشته
0035 بندر امام ۲۴۹,۱۴۰ ریال 6 روز گذشته
F7000 مهر ۲۴۵,۱۳۳ ریال 6 روز گذشته
F7000 ایلام ۲۴۵,۱۳۳ ریال 6 روز گذشته
HCH5110 آریا ساسول ۲۴۵,۱۳۳ ریال 6 روز گذشته
0075 بندر امام ۳۲۵,۱۸۵ ریال 6 روز گذشته
0200 بندر امام ۳۲۵,۱۸۵ ریال 6 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 12 اسفند ماه 1399 ،03:32 ب.ظ۲۶۰,۴۲۷ ریال
 • 3 اسفند ماه 1399 ،01:33 ب.ظ۲۴۶,۵۷۱ ریال
 • 10 آذر ماه 1399 ،01:33 ق.ظ۲۱۸,۸۲۲ ریال
 • 3 آذر ماه 1399 ،02:52 ق.ظ۲۱۶,۷۰۰ ریال
 • 9 آبان ماه 1399 ،12:29 ب.ظ۲۰۴,۰۱۴ ریال
 • 1 تیر ماه 1399 ،12:52 ب.ظ۱۴۰,۵۰۰ ریال
 • 31 خرداد ماه 1399 ،02:21 ب.ظ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • 26 خرداد ماه 1399 ،12:48 ب.ظ۲۱۲,۰۰۰ ریال
 • 26 خرداد ماه 1399 ،12:45 ب.ظ۱۳۴,۵۰۰ ریال
 • 18 خرداد ماه 1399 ،01:22 ب.ظ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • 11 خرداد ماه 1399 ،12:18 ب.ظ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • 10 خرداد ماه 1399 ،01:03 ب.ظ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • 7 خرداد ماه 1399 ،12:53 ب.ظ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • 6 خرداد ماه 1399 ،01:00 ب.ظ۱۲۶,۰۰۰ ریال
 • 30 اردیبهشت ماه 1399 ،12:32 ب.ظ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • 28 اردیبهشت ماه 1399 ،12:22 ب.ظ۱۱۹,۰۰۰ ریال
 • 24 اردیبهشت ماه 1399 ،12:49 ب.ظ۱۱۷,۲۰۰ ریال
 • 22 اردیبهشت ماه 1399 ،12:24 ب.ظ۱۱۹,۵۰۰ ریال
 • 21 اردیبهشت ماه 1399 ،12:23 ب.ظ۱۲۱,۰۰۰ ریال
 • 20 اردیبهشت ماه 1399 ،01:53 ب.ظ۱۱۲,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
0209AA (پترو 360) ۲۶۰,۴۲۷ ریال
0209AA (پترو 360) ۲۴۶,۵۷۱ ریال
0209AA (پترو 360) ۲۱۸,۸۲۲ ریال
0209AA (پترو 360) ۲۱۶,۷۰۰ ریال
0209AA (پترو 360) ۲۰۴,۰۱۴ ریال
0209AA (پترو 360) ۱۴۰,۵۰۰ ریال
0209AA (پترو 360) ۱۳۵,۰۰۰ ریال
0209AA (پترو 360) ۲۱۲,۰۰۰ ریال
0209AA (پترو 360) ۱۳۴,۵۰۰ ریال
0209AA (پترو 360) ۱۳۵,۰۰۰ ریال